antimonopoly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antimonopoly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antimonopoly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antimonopoly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antimonopoly

    of laws and regulations; designed to protect trade and commerce from unfair business practices

    Synonyms: antitrust

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).