antiderivative of f (x) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiderivative of f (x) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiderivative of f (x) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiderivative of f (x).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antiderivative of f (x)

    * kinh tế

    nguyên hàm