antidepressant drug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antidepressant drug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antidepressant drug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antidepressant drug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antidepressant drug

    Similar:

    antidepressant: any of a class of drugs used to treat depression; often have undesirable side effects

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).