anticlimactical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticlimactical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticlimactical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticlimactical.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anticlimactical

    Similar:

    anticlimactic: of or relating to a sudden change from an impressive to a ludicrous style

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).