anticancer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anticancer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anticancer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anticancer.

Từ điển Anh Việt

  • anticancer

    Cách viết khác : anticancerous

Từ điển Anh Anh - Wordnet