antitumour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antitumour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antitumour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antitumour.

Từ điển Anh Việt

  • antitumour

    Cách viết khác : antitumoural

Từ điển Anh Anh - Wordnet