antibacterial property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antibacterial property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antibacterial property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antibacterial property.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antibacterial property

    * kinh tế

    tính chất sát trùng