antiaircraft fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiaircraft fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiaircraft fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiaircraft fire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antiaircraft fire

    firing at enemy aircraft

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).