anti-coincidence gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-coincidence gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-coincidence gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-coincidence gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-coincidence gate

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cổng chống trùng hợp