anti-acid cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-acid cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-acid cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-acid cement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-acid cement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xi măng chống axit