anti-acid additive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anti-acid additive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anti-acid additive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anti-acid additive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anti-acid additive

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phụ gia chống axit