anthropometric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropometric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropometric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropometric.

Từ điển Anh Việt

  • anthropometric

    /,ænθrəpə'metrik/ (anthropometrical) /,ænθrəpə'metrikəl/

    * tính từ

    (thuộc) phép đo người

Từ điển Anh Anh - Wordnet