anthropoidal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthropoidal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthropoidal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthropoidal.

Từ điển Anh Việt

  • anthropoidal

    xem anthropoid

Từ điển Anh Anh - Wordnet