anthericum torreyi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthericum torreyi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthericum torreyi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthericum torreyi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthericum torreyi

    Similar:

    amber lily: plant having basal grasslike leaves and a narrow open cluster of starlike yellowish-orange flowers atop a leafless stalk; southwestern United States; only species of Anthericum growing in North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).