antheraea polyphemus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antheraea polyphemus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antheraea polyphemus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antheraea polyphemus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antheraea polyphemus

    Similar:

    polyphemus moth: very large yellowish-brown American silkworm moth with large eyespots on hind wings; larvae feed on fruit and shade trees

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).