anomaly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anomaly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anomaly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anomaly.

Từ điển Anh Việt

 • anomaly

  /ə'nɔməli/

  * danh từ

  sự không bình thường, sự dị thường; độ dị thường; vật dị thường, tật dị thường

  gravity anomaly: (vật lý) độ dị thường của trọng lực

  (thiên văn học) khoảng cách gần nhất (của hành tinh hay vệ tinh từ điển gần mặt trời nhất hoặc điểm gần quả đất nhất)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anomaly

  * kỹ thuật

  bất thường

  dị thường

  điều dị thường

  sự dị thường

  xây dựng:

  cự ly

  y học:

  dị tật, dị thường

  toán & tin:

  sự (điều) dị thường

  sự bất thường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anomaly

  deviation from the normal or common order or form or rule

  Synonyms: anomalousness

  a person who is unusual

  Synonyms: unusual person

  (astronomy) position of a planet as defined by its angular distance from its perihelion (as observed from the sun)