anomaly finder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anomaly finder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anomaly finder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anomaly finder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anomaly finder

    * kỹ thuật

    máy dò tìm