anodic reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anodic reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anodic reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anodic reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anodic reaction

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phản ứng anot