annulus (gear) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annulus (gear) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annulus (gear) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annulus (gear).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annulus (gear)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    vòng răng trong