animosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

animosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm animosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của animosity.

Từ điển Anh Việt

 • animosity

  /,æni'mɔsiti/

  * danh từ

  sự thù oán, hận thù; tình trạng thù địch

  to have animosity againts (towards) someone: thù oán ai

  animosity between two nations: tình trạng thù địch giữa hai quốc gia

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • animosity

  a feeling of ill will arousing active hostility

  Synonyms: animus, bad blood