anhydrous aluminum chloride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anhydrous aluminum chloride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anhydrous aluminum chloride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anhydrous aluminum chloride.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anhydrous aluminum chloride

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhôm clorua khan