anemia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anemia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anemia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anemia.

Từ điển Anh Việt

 • anemia

  * danh từ

  bệnh thiếu máu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anemia

  * kỹ thuật

  y học:

  thiếu máu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anemia

  a deficiency of red blood cells

  Synonyms: anaemia

  a lack of vitality

  Synonyms: anaemia

  genus of terrestrial or lithophytic ferns having pinnatifid fronds; chiefly of tropical America

  Synonyms: genus Anemia