and-or circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and-or circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and-or circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and-or circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and-or circuit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạch AND-OR