and-or-invert gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and-or-invert gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and-or-invert gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and-or-invert gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and-or-invert gate

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng A-O-I

    cửa AND-OR-INVERT