anconeal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anconeal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anconeal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anconeal.

Từ điển Anh Việt

  • anconeal

    * tính từ

    thuộc khủyu tay