anconeal process of ulna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anconeal process of ulna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anconeal process of ulna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anconeal process of ulna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anconeal process of ulna

    * kỹ thuật

    mỏm khuỷu