anchovy pizza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchovy pizza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchovy pizza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchovy pizza.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anchovy pizza

    tomato and cheese pizza with anchovies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).