anchoring force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchoring force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchoring force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchoring force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchoring force

    * kỹ thuật

    lực neo