anchoring by wire ropes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anchoring by wire ropes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anchoring by wire ropes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anchoring by wire ropes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anchoring by wire ropes

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự neo buộc bằng dây chão