anarchical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anarchical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anarchical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anarchical.

Từ điển Anh Việt

 • anarchical

  /ə'nɑ:kikəl/ (anarchic) /ə'nɑ:kik/

  * tính từ

  vô chính phủ

  hỗn loạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anarchical

  Similar:

  anarchic: without law or control

  the system is economically inefficient and politically anarchic

  Synonyms: lawless