anapest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anapest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anapest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anapest.

Từ điển Anh Việt

 • anapest

  /'ænəpest/ (anapestic) /,ænə'pestik/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) anapaest

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anapest

  a metrical unit with unstressed-unstressed-stressed syllables

  Synonyms: anapaest