anabolic steroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anabolic steroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anabolic steroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anabolic steroid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anabolic steroid

    any of a group of synthetic steroid hormones used to stimulate muscle and bone growth; more than 100 have been developed and each requires a prescription to be used legally in the United States; sometimes used illicitly by athletes to increase their strength

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).