anabolic reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anabolic reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anabolic reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anabolic reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anabolic reaction

    * kinh tế

    phản ứng đồng hóa