amphitheater lecture-hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphitheater lecture-hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphitheater lecture-hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphitheater lecture-hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amphitheater lecture-hall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giảng đường có bậc (dốc)