amphigouri nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphigouri nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphigouri giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphigouri.

Từ điển Anh Việt

  • amphigouri

    /'æmfigəri/ (amphigouri) /,æmfi'gu:ri/

    * danh từ

    lời văn vô nghĩa, lời văn phi lý