amphetamine sulfate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphetamine sulfate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphetamine sulfate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphetamine sulfate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amphetamine sulfate

    a sulfate derivative of amphetamine that is used as a stimulant for the central nervous system

    Synonyms: amphetamine sulphate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).