amperage tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amperage tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amperage tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amperage tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amperage tube

    * kỹ thuật

    đèn ổn dòng