ammunition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammunition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammunition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammunition.

Từ điển Anh Việt

 • ammunition

  /,æmju'niʃn/

  * danh từ

  đạn dược

  * định ngữ

  (thuộc) đạn dược

  ammunition belt: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bằng đạn

  ammunition: hòm đạn

  ammunition depot: kho đạn

  ammunition factory: xưởng đúc đạn

  ammunition waggon: toa chở đạn dược

  (nghĩa bóng) lý lẽ, sự kiện (để công kích hay bào chữa)

  (sử học) quân trang quân dụng

  amminition boots: giày quân dụng

  ammunition bread: bánh quân dụng

  ammunition leg: (thông tục) chân gỗ, chân giả

  * ngoại động từ

  cung cấp đạn dược

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ammunition

  projectiles to be fired from a gun

  Synonyms: ammo

  any nuclear or chemical or biological material that can be used as a weapon of mass destruction

  information that can be used to attack or defend a claim or argument or viewpoint

  his admission provided ammunition for his critics