amine absorption process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amine absorption process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amine absorption process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amine absorption process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amine absorption process

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phương pháp hấp thụ amin

    quá trình hấp thụ amin