amicron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amicron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amicron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amicron.

Từ điển Anh Việt

  • amicron

    * danh từ

    amicron; phần tử cực nhỏ