amianthum muscaetoxicum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amianthum muscaetoxicum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amianthum muscaetoxicum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amianthum muscaetoxicum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amianthum muscaetoxicum

    Similar:

    fly poison: all parts of plant are highly toxic; bulb pounded and used as a fly poison; sometimes placed in subfamily Melanthiaceae

    Synonyms: Amianthum muscitoxicum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).