ambience nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambience nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambience giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambience.

Từ điển Anh Việt

 • ambience

  * danh từ

  môi trường, không khí của một địa điểm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ambience

  * kỹ thuật

  hoàn cảnh

  môi trường

  môi trường xung quanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ambience

  Similar:

  atmosphere: a particular environment or surrounding influence

  there was an atmosphere of excitement

  Synonyms: ambiance

  ambiance: the atmosphere of an environment