alveolus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alveolus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alveolus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alveolus.

Từ điển Anh Việt

 • alveolus

  /æl'viələs/

  * danh từ, số nhiều alveoli

  /æl'viəlai/

  hốc nhỏ, ổ

  (giải phẫu) túi phổi

  ổ răng

  lỗ tổ ong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alveolus

  a tiny sac for holding air in the lungs; formed by the terminal dilation of tiny air passageways

  Synonyms: air sac, air cell

  Similar:

  tooth socket: a bony socket in the alveolar ridge that holds a tooth