altostratus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altostratus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altostratus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altostratus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • altostratus

    a stratus cloud at an intermediate altitude of 2 or 3 miles

    Synonyms: altostratus cloud

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).