altimetric barometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altimetric barometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altimetric barometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altimetric barometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altimetric barometer

    * kỹ thuật

    khí áp kế đo cao