altho nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altho nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altho giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altho.

Từ điển Anh Việt

  • altho

    Cách viết khác : although