alternator charging light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternator charging light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternator charging light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternator charging light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternator charging light

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đèn báo sạc (nạp)