alternating-current network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternating-current network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternating-current network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternating-current network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alternating-current network

    * kỹ thuật

    mạng dòng xoay chiều