altercation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altercation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altercation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altercation.

Từ điển Anh Việt

  • altercation

    /,ɔ:ltə:'keiʃn/

    * danh từ

    cuộc cãi nhau

    cuộc cãi lộn, cuộc đấu khẩu

Từ điển Anh Anh - Wordnet