alpha-beta method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alpha-beta method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alpha-beta method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alpha-beta method.

Từ điển Anh Việt

  • alpha-beta method

    (Tech) phương pháp anfa-bêta